All for Joomla All for Webmasters
مديريت ادعا امروزه به يکي از چالش‌برانگیزترین مباحث در پروژه‌ها تبدیل‌شده است. تا جائيکه عدم آگاهي از اصول مديريت ادعا مي تواند موجب محکوم شدن غيرمنصفانه يکي از طرفين قرارداد شده و به‌موجب آن تقبل خسارت مادي و غیرمادی شود. به‌عبارت‌دیگر، دوره مديريت ادعا، افراد درگير با مسائل مديريت پروژه را مجهز به تکنيک ها و ابزارهايي مي کند که در مقابل ادعاي طرف مقابل قرارداد از خود دفاع نمايند. استاندارد PMBOK، ادعا را به اين صورت تعريف مي کند: "تقاضا و يا درخواست اعطاي حق، از سوي کارفرما نسبت به پيمانکار و يا برعکس در خصوص مسائل مالي يا زماني بر اساس مفاد الزام‌آور قرارداد." ازآنجایی‌که در اغلب پروژه ها، تاخيرات به وجود آمده تبديل به محل ادعا می‌شوند، لذا دارا بودن مهارت تجزیه‌وتحلیل تاخيرات را مي توان به‌عنوان پيش نيازي مهم براي مديريت ادعا تلقي کرد.