All for Joomla All for Webmasters
در پروژه‌های بزرگ EPC که در فاز طراحي، حجم قابل‌توجهی مدارک مهندسي توليد مي شود، وجود يک بخش با مسئوليت کنترل مستندات و مدارک ضروري می‌باشد تا تضمين گردد که مدارک مهندسی (مطابق شرح خدمات قرارداد)، دقیقاً با استانداردها و الزامات مورد انتظار تهيه شوند و همچنین به شکلي نظام مند و با سنجه هاي مناسب مورد کنترل و پايش قرار گيرند تا امکان مقايسه پيشرفت واقعی کار با برنامه زمان‌بندی فراهم گردد.