All for Joomla All for Webmasters
ردیف دوره ها
1 آشنایی با تعاریف و مفاهیم پایه مدیریت پروژه
2 دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پم پاک (2 روزه، 5 روزه، 10 روزه)
3 دوره آموزش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار Excel
4 دوره آموزش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار MSP
5 دوره طلایی آموزش کاربردی هم‌زمان MSP و P6
6 دوره آموزشی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزارPrimavera 6- P6
7 تجزیه‌وتحلیل و نحوه بررسی تاخیرات پروژه‌ها و دوره مدیریت ادعاCLAIM MANAGEMENT
8 دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با نرم‌افزار COMFAR III
9 آشنایی با نرم‌افزار (EPM) Microsoft Project Server
10 دوره کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه‌ها(DCC)
11 دوره آموزش تهیه دیتابیس کنترل مدارک مهندسی (DCC) با استفاده از نرم‌افزار ACCESS
12 آشنایی با نرم‌افزار Oracle Primavera Contract Management
13 دوره متره و برآورد و آشنایی با فهارس بها و نحوه تنظیم صورت‌وضعیت
14 مقایسه تطبیقی سه استاندارد ISO10006:2003, ISO21500:2012, PMBOK2012
15 آشنایی با مدیریت قراردادهای EPC مباني حقوقي، شرايط عمومي و خصوصي پيمان
16 آشنایی با مدیریت ریسک بانرم افزار Oracle Primavera Pert Master
17 دوره مدیریت هزینه‌بر اساس EVM Method و آشنایی با مدل تعالی پروژه(PEM)
18 دوره آشنایی با مدیریت پروژه عملی در صنعت
19 دوره سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS)
20 کارگاه تحلیل حرفه‌ای کسب‌وکار (PBA)
21 استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)
22 دوره آموزشی آشنایی با مدیریت پروژه چابک و متدولوژی SCRUM
23 دوره متره و برآورد و آشنایی با فهارس بها و نحوه تنظیم صورت‌وضعیت
24 دوره مدیریت هزینه‌بر اساس EVM Method و آشنایی با مدل تعالی پروژه